Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2016
Nr. 33103

Gepubliceerd op 2016-06-22
Toon volledige inhoudsopgaveVerkeersbesluit Oosterdok ter hoogte van woonark 43

Logo Amsterdam - Centrum

Datum: 16 juni 2016

Nr. : 2016-013198D

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie voor stadsdeel Centrum;

Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, de verordening op de bestuurscommissie en het ondermandaatsbesluit van het algemeen bestuur van 28 maart 2014,

Overwegende:

 • -

  dat de vergunninghouder met kenteken 73-GF-DB in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart “bestuurder”;

 • -

  dat er geen garage of oprit aanwezig is en dat er in de directe omgeving van het Oosterdok ter hoogte van woonark 43 sprake is van een hoge parkeerdruk;

 • -

  dat de aanvrager slecht ter been is en dat een parkeerplaats moet worden toegekend zo dicht mogelijk bij het woonadres met een maximum van 100 meter van het woonadres van de aanvrager;

 • -

  dat de aanvrager woonachtig is op het adres genoemd in de aanvraag;

 • -

  dat hiervoor een verkeersbesluit genomen dient te worden;

 • -

  dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, overleg is gepleegd met de gemandateerde van de politie, regionale eenheid Amsterdam;

 • -

  dat in onderstaand besluit de verkeerstekens zullen worden benoemd conform artikel 96 van het RVV 1990;

 • -

  dat de hierna genoemde wegen c.q. weggedeelten onder beheer zijn van en gelegen binnen het Stadsdeel Centrum;

Besluiten

1.door het wijzigen van het onderbord van (oud) 12-BK-KT in (nieuw) 73-GF-DB behorende bij het bord model E6 (Gehandicaptenparkeerplaats) van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, de bestaande gehandicapten-parkeerplaats aan het Oosterdok ter hoogte van woonark 43 uitsluitend te bestemmen voor het door vergunningshouder in gebruik zijnde motorvoertuig met kentekennummer

73-GF-DB ;

2.dat dit besluit in werking treedt zodra het bord onder 1 geplaatst is;

Algemeen bestuur van de bestuurscommissie voor stadsdeel Centrum, namens deze,

K.van Grunsven

Afdelingshoofd Schoon en Heel

Belanghebbenden kunnen op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de datum van publicatie een gemotiveerd bezwaar maken tegen dit besluit.

Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en minstens bevatten: uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt, de gronden van uw bezwaar en het kenmerk nummer van dit besluit. Wilt u ook uw telefoonnummer vermelden en een kopie van dit besluit mee zenden. Het algemeen bestuur stelt het op prijs als u een kopie van uw bezwaarschrift faxt naar nummer 020 256 4433.

U stuurt uw bezwaarschrift naar:

Algemeen bestuur van de bestuurscommissie voor stadsdeel Centrum

Juridische Zaken

Postbus 202

1000 AE Amsterdam

Het maken van bezwaar schorst de werking van dit besluit niet. In spoedeisende gevallen kunt u bij de Voorzieningenrechter een voorlopige voorziening vragen, nadat u bezwaar heeft gemaakt, bij de Voorzieningenrechter, sector Bestuursrecht, Postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. U betaalt hiervoor griffierechten.

Origineel aan:     Informatievoorziening IDB

Afschrift aan:     RvE Dienstverlening/Vergunningen (regulier)

Informatievoorziening/Functioneel en Gegevensbeheer

RvE Dienstverlening/Algemeen en sociaal loket

Gebiedsmanagement

Schoon & Heel Procesunit

Politie regionale eenheid Amsterdam

Dienst Stadstoezicht

Stichting Gehandicapten Overleg Amsterdam

ENFB

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl